คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

นายดำรงค์เกียรติ โพธิ์พุก

นางสาวสรญา ซื่อสกุล

นายธนูศักดิ์ ยอดดำเนิน

นางสุพัตรา วรเลิศ

นางปณิดา สมจันทร์

นางนันทวดี ทสะสังคินทร์

นางสมิตา ราชคฤห์

นางบุษบงก์ บัวพิมพ์

นางมัญชุสา อิ่มสิน

นางนลินี อ่องเภา

นางพรรณรัตน์ นันทฤชัย

นางสายพิณ ลีที

นางธวัลรัตน์ อินทร์แป้น