ปรัชญา
ปรัชญา


 
 
 
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี