วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

 


มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
บนพื้นฐานประชาธิปไตย มีจิตใจสาธารณะ