ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 
     
 

โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2495

 
      
 


ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายด้วยกันคือ
นายเยียน โพธิสุวรรณ นายอำเภอบางมูลนาก เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้าง
นายชอบ สิงห์สง่า ศึกษาธิการอำเภอบางมูลนาก ร่วมดำเนินการ
พ่อค้า ประชาชนและข้าราชการอำเภอบางมูลนาก ช่วยออกทุนทรัพย์
สร้างเสร็จในเดือน มิถุนายน 2496
เป็นแบบ ป.1 ข จำนวน 6 ห้องเรียน เป็นเงินทั้งสิ้น 215,400 บาท
(สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
(รายละเอียด)
 
 
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก“ราษฎร์อุทิศ”

ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2495 สร้างเสร็จในเดือนมิถุนายน 2496 เป็นแบบ ป.1 ข
จำนวน 6 ห้องเรียน เป็นเงิน215,400 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ซึ่งได้รับความร่วมมือหลายฝ่ายด้วยกัน คือ

- นายเยียน โพธิสุวรรณ นายอำเภอบางมูลนาก เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้าง
- นายชอบ สิงห์สง่า ศึกษาธิการอำเภอบางมูลนาก ร่วมดำเนินการ
- พ่อค้า ประชาชน และข้าราชการชาวอำเภอบางมูลนาก ช่วยออกทุนทรัพย์


ในการก่อสร้างอาคารเรียนและมอบให้กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งขณะนั้นโรงเรียนอนุบาลบางมูลนากฯ ขึ้นอยู่กับกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา เป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างและการวิจัย

เปิดทำการสอนในปี พ.ศ.2496 เป็นต้นมา โดยมี นางสาวสงบ คงเดชา รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2496 ถึง พ.ศ. 2499


ปัจจุบันอาคารแบบ ป.1 ข อยู่ในสภาพทรุดโทรม แต่ยังใช้เป็นอาคารเรียนของชั้นอนุบาลปีที่ 1 และห้องสมุดโรงเรียน

พ.ศ. 2498 สร้างอาคารหลังที่ 2 เป็นอาคารแบบ ป.1 จำนวน 6 ห้องเรียน มีเนื้อที่715 ตารางเมตร ซึ่งในปัจจุบันก็อยู่ในสภาพทรุดโทรม ใช้เป็นสำนักงานกลุ่ม ห้องพัสดุโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1
- นางกุหลาบ สุพรรณสิงห์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ปี พ.ศ.2499 - 2501
- นางสาวเรณู ศุภรพกาญจน์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ปี พ.ศ.2502 - 2517


พ.ศ. 2507 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู หลังที่ 1 เนื้อที่ 96 ตารางเมตร เป็นเงิน
100,000 บาท ได้รับงบประมาณสร้างอาคารโรงอาหาร เนื้อที่ 203 ตารางเมตร เป็นเงิน 100,000 บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ปัจจุบันได้ขออนุญาตรื้อถอนไปแล้ว เนื่องจากต้องใช้บริเวณนี้สร้างอาคารเรียน
หลังใหม่ของปีงบประมาณ 2531 แบบ สปช. 2/28 จำนวน 9 ห้องเรียน


พ.ศ. 2515 ได้รับมอบอาคารเรียนเก่าของโรงเรียนสตรีบางมูลนาก มี 11 ห้องเรียน
สร้างในปี พ.ศ. 2477 สภาพชำรุดทรุดโทรมมาก ได้ขออนุญาตรื้อถอนในปี 2538 ไปแล้ว
- นางผ่องศรี จันทร์ปรุง ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ปี พ.ศ. 2518 - 2526


พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูหลังที่ 2

พ.ศ. 2523 สร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าโรงเรียนด้านถนนภูมิบาล โดยผู้ปกครองนักเรียนบริจาคทุนทรัพย์

พ.ศ. 2524 สร้างสะพานคอนกรีตเชื่อมอาคารไม้ 1 กับอาคารไม้ 2 แทนสะพานเก่าที่ผุพัง ด้วยเงินงบประมาณ

พ.ศ. 2525 สร้างป้ายโรงเรียนโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิจิตร 2 ท่าน คือ
พลตรีสนิท สังขจันทร์ และนายโตก รอดรักษา


พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณจาก สปช. จำนวนเงิน 2,818,400 บาท (สองแสนแปดพันหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28 จำนวน 12 ห้องเรียน เนื้อที่562.40 ตารางเมตร สร้างทดแทนอาคารเรียนสตรีบางมูลนากที่ยกให้การสร้างอาคารเรียนหลังนี้ทางโรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจากผู้ปกครองนักเรียน ครู และประชาชนในอำเภอบางมูลนาก บริจาคสมทบในการก่อสร้างเป็นจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) และถมดินในบริเวณก่อสร้างอีก 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ใช้เป็นห้องเรียน ป.1 – ป.4 จำนวน 12 ห้องเรียน โดยคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการ

พ.ศ. 2529 ได้งบประมาณจาก สปช. สร้างอาคารเอนกประสงค์หลังนี้ ทางโรงเรียน
ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ครูในโรงเรียน และผู้มีจิตศรัทธา สร้างประตูและลูกกรงเหล็กเพิ่มเติม
ให้แข็งแรงปลอดภัยขึ้น เป็นเงิน 37,500 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และถมดินบริเวณก่อสร้างเป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)ถมดินบริเวณบ่อน้ำที่รื้ออาคารโรงเรียนสตรีเดิม เพื่อทำเป็นสนามหน้าอาคารเรียน
ตึกใหม่ เป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยความร่วมมือจากผู้ปกครองเด็กและผู้มีจิตศรัทธา


พ.ศ. 2530 ถมดินในสระหลังโรงอาคารเดิม ซึ่งลึกประมาณ 3 เมตร กว้าง 12 เมตร
ยาว 25 เมตร ด้วยความร่วมมือจากกรรมการศึกษา ผู้ปกครองเด็ก และผู้มีจิตศรัทธาเป็นเงิน 50,000 บาท
(ห้าหมื่นบาทถ้วน)
สร้างซุ้มพระ จากอาจารย์เฉลียง และอาจารย์ลัดดาวัลย์ ขำเอี่ยม เป็นเงิน 15,000 บาท
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
สร้างเสาธงจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2529 และบริษัทอิตาเลียน
เป็นเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ทำถนนคอนกรีตบริเวณทางเข้าโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท
(สี่หมื่นบาทถ้วน) จากคณะกรรมการศึกษา ผู้ปกครอง และคณะครูในโรงเรียน
ก่ออิฐทำแปลงสวนหย่อมหน้าอาคารเอนกประสงค์ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)


พ.ศ. 2531 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28 จำนวน 9 ห้องเรียน
โดยขอสร้างทดแทนอาคารไม้หลังที่ 2
- ถมดินเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 2/28 เป็นเงิน 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาท
ถ้วน) โดยได้รับบริจาคจาก คุณสุรพล ประเสริฐชัยกุล
- ย้ายโรงครัวไปสร้างโรงครัวชั่วคราวต่อกับบ้านพักสรรพากรอำเภอ เพราะต้องใช้บริเวณก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 2/28 (9 ห้องเรียน)
- ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ 602/26 จำนวน 10 ที่ และเรือนเพาะชำแบบ
พ. 2 จำนวน 1 หลัง
- ได้รับบริจาคเก้าอี้ไว้ใช้ในอาคารเอนกประสงค์ จากผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 70 ตัว
เป็นจำนวนเงิน 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)


พ.ศ. 2532 ได้รับบริจาคเก้าอี้ไว้ใช้ในอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 110 ตัว จาก
ผู้ปกครอง พ่อค้า และครูในโรงเรียน เป็นเงิน 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
- เสื่อน้ำมัน โต๊ะ ให้นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และห้องจริยศึกษา เป็นเงิน 15,000 บาท
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จากผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีจิตศรัทธา
- ได้รับบริจาคพัดลม จำนวน 10 ตัว มูลค่า 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) จาก
ผู้ปกครอง พ่อค้า ติดไว้ที่ตึกใหม่ จำนวน 9 ห้องเรียน


พ.ศ. 2533 ได้รับบริจาคเก้าอี้ไว้ใช้ในอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 150 ตัว เป็น
จำนวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) จากผู้ปกครอง พ่อค้า
- ตู้ทำน้ำเย็น 1 ที่ ด้านอาคารอนุบาลปีที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
ได้รับบริจาคจากพ่อค้า และคณะครูในโรงเรียนอนุบาลฯ
- เครื่องทำน้ำเย็น 7 ที่ ด้านอาคารชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท
จากผู้ปกครองนักเรียน


พ.ศ. 2534 ได้รับบริจาคเครื่องทำน้ำเย็น 7 ที่ ติดอาคารตึก 2 เป็นจำนวนเงิน
25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จากผู้ปกครองนักเรียน
- นายเชวง ชัยรัตน์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ เมื่อ พ.ศ. 2534 จนถึงปัจจุบัน


พ.ศ. 2535 ได้รับบริจาคเครื่องทำน้ำเย็น 7 ที่ ติดอาคารตึก 3 เป็นจำนวนเงิน
25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จากผู้ปกครองนักเรียน
- ได้รับงบประมาณสร้างโรงครัวหลังใหม่แทนโรงครัวชั่วคราวตามแบบแปลนของโรงเรียน
- สร้างห้องน้ำ ข้างอาคารเอนกประสงค์ โดยเงินบริจาคของผู้ปกครองนักเรียน
- สร้างหลังคา ข้างอาคารเอนกประสงค์ เพื่อทำที่เก็บโต๊ะ เก้าอี้ โดยเงินบริจาคจาก
ผู้ปกครองนักเรียน


พ.ศ. 2536 สร้างห้องสมุดขนาดกว้าง 12 X 18 เมตร 2 ชั้น 1 หลัง เป็นเงิน
1,750,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
- ต่อเติมโรงครัวเป็น 2 ชั้น เป็นเงิน 125,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- ซื้อรถตู้โตโยต้า 1 คัน เป็นเงิน 652,500 บาท (หกแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- จัดหาอุปกรณ์เข้าห้องสมุดและศูนย์อนุบาล เป็นเงิน 458,550 บาท (สี่แสนห้าหมื่น-
แปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)


พ.ศ. 2537 สร้างห้องเรียน (ต่อเติมงบอาคารโรงครัวให้เป็น 2 ชั้น) ขนาดกว้าง 61 เมตร
ยาว 22 เมตร สูง 3 เมตร พร้อมอุปกรณ์ สุขภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นเงิน 125,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่น-
ห้าพันบาทถ้วน)
- ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28 จำนวน 12 ห้องเรียน เป็นเงิน
4,332,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
- ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28 จำนวน 9 ห้องเรียน เป็นเงิน
3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)
- สร้างห้องส้วมหลังอนุบาล 5 ที่ หลังอาคารเรียนตึก 1 เป็นเงิน 23,044 บาท
(สองหมื่นสามพันสี่สิบสี่บาทถ้วน) โดยเงินบริจาคจากผู้ปกครอง
- ต่อตู้ ชั้น ในโรงครัว 11,174 บาท
- ต่อเติมห้องระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 2 ชั้น 204,721 บาท
- กั้นห้องสมาคม 2,674 บาท


พ.ศ. 2538
- ทำสนามปูนหน้าอาคารเรียน 296,060 บาท
- ต่อเติมทางเข้าอาคาร 1, 2 55,600 บาท
- ปูซีแพคทางเข้าโรงเรียน 13,380 บาท
- เทปูนข้างอาคารเอนกประสงค์ก่ออิฐกระถางต้นไม้ 8,550 บาท
- วางท่อระบายน้ำ 4,200 บาท
- เสาธง แสตนพูด 21,289 บาท
- ทำซุ้มศาลาไทยทางเข้าโรงเรียน 154,428 บาท
- ต่อโรงรถและอ่างน้ำหลังตึก 34,487 บาท


พ.ศ. 2539
- ทำห้องน้ำในห้องเรียนชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 114,615 บาท
- จัดทำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 208,648 บาท
- คุรุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ 103,300 บาท
- อุปกรณ์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 56,969 บาท


พ.ศ. 2540
- ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ 3,990 บาท
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา 44,970 บาท
- ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 44,999 บาท


พ.ศ. 2541
- จ่ายค่าปรับปรุงห้องเป็นห้องคอมพิวเตอร์
- ค่าพรม 23,000 บาท
- ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ 25 ตัว 22,000 บาท
- ค่าเก้าอี้บุนวม 50 ตัว 17,000 บาท
- แอร์ 1 ตัว 51,000 บาท
- บานหน้าต่างอลูนิเนียม 2 ชุด 16,000 บาท
- ประตูบานสวิง 2 บาน 11,000 บาท
- ฝ้าลอย 56 ตารางเมตร ๆ ละ 170 บาท 9,520 บาท
- ฉาบเรียบ 12 ตารางเมตร ๆ ละ 150 บาท 1,800 บาท
- โคมไฟ 1,000 บาท
- ค่าสี 4,600 บาท
- เหล็กดัด 2,493 บาท
- ค่าตัวดูดอากาศ 2 ตัว รวมค่าติดตั้ง 1,300 บาท
160,713 บาท
- จ่ายค่าไฟฟ้าอาคารเอนกประสงค์ 61,480 บาท
- ค่าทำห้องเรียนสีเขียว 147,310 บาท
- ค่าตู้ ค่าป้ายพลาสติก 16,540 บาท - ค่าสติกเกอร์ห้องเรียนสีเขียว 1,500 บาท
- ค่าโคมไฟ ค่าเสริมบอร์ด 3,000 บาท
- ค่าเครื่องเสียง ค่ากระจกบอร์ด 18,000 บาท
- ค่าติดแอร์ 6,000 บาท
- ค่ากระจกห้องเรียนสีเขียว, ห้องคอม, บอร์ดไม้อัด 31,000 บาท


พ.ศ. 2542
- ห้องเรียนสีเขียว ค่าวิทยุ ค่าต้นไม้ ค่ากระจก 5,380 บาท
- ค่ารถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ 330,000 บาท
- จ่ายค่าตู้ในห้องสมาคม 38,400 บาท
- จ่ายค่าซื้อเครื่อง Printer Epson 31,000 บาท
- จ่ายค่าเครื่องเล่นประเภทโยก 20 ตัว ๆ ละ 60 บาท 1,200 บาท
- จ่ายค่าปรับปรุงภายในอาคารเอนกประสงค์ 38,725 บาท
- จ่ายค่าตู้กระจกในห้องคอมพิวเตอร์ 2,130 บาท


พ.ศ. 2543
- ปรับปรุงห้องประชุมห้องสมาคมผู้ปกครองครูและนักเรียน
- จ่ายค่าม่าน, พรม 45,700 บาท
- บอร์ด + ประตู 56,000 บาท
- บอร์ด 12,000 บาท
- สีทาห้องประชุม 50,000 บาท
- ไซด์บอร์ด 44,000 บาท
- แอร์ 63,000 บาท
- พัดลม ค่าติดตั้ง 30,000 บาท


พ.ศ. 2544
- สร้างธนาคารความดี 48,000 บาท
- ต่อเติมหลังคาอาคาร 2 กับอาคาร 5 163,000 บาท
- เทพื้นขัดหินอ่อนระหว่างอาคาร 2 กับ อาคาร 5 160,000 บาท
- ทำป้ายหอสมุดดอกบัว (หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) 14,000 บาท
- ปูกระเบื้องตึก 4 ห้องอนุบาล 2 4 ห้อง 58,300 บาท


พ.ศ. 2545
- ปรับปรุงและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในห้องโรงครัว 294,300 บาท
- ซื้อถังเก็บน้ำสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ 5,790 บาท
- ซื้อเครื่องกรองน้ำ เตาไมโครเวฟ 6,439 บาท
- ซื้อตู้โชว์, เคาร์เตอร์, ตู้ใส่ของในห้องสหกรณ์ 60,000 บาท
- ซื้อตู้โชว์, อุปกรณ์เครื่องไม้สักสุโขทัย 61,300 บาท
- ซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 142,160 บาท
- สร้างซุ้มภาษาไทยวันละคำ 16,000 บาท
- จ้างรื้อถอนโรงเรียนบ้านเนินมะกอก 40,000 บาท
- ค่าปรับปรุงห้องพักครู 4 ห้อง 72,000 บาท
- ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 90,000 บาท
- ซื้อเครื่องก็อปปี้ปริ้นส์ 110,000 บาท
- ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ 129,000 บาท
- ซื้อรถยนต์สี่ประตู โตโยต้า 1 คัน 661,900 บาท
- ค่าเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งจำนวน 8 เครื่อง 300,000 บาท
- ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง 192,495 บาท
- ปรับปรุงปูพื้นกระเบื้องห้องเรียนชั้นอนุบาล 2 58,300 บาท
- ปรับปรุงป้ายโรงเรียนด้านหน้า และหลังโรงเรียน 84,000 บาท
- ต่อเติมอาคาร 3 และ 4 เป็นห้องเก็บของ ห้องพักครู ห้องสุขา 484,312 บาท
- ติดตั้งมุ้งลวดห้องพยาบาล 11,500 บาท


พ.ศ. 2546
สร้างอาคารพิเศษ
- ค่าวัสดุก่อสร้าง 327,483 บาท
- ค่าแรงงานการก่อสร้าง 280,000 บาท
- ค่าแรงเพิ่มเติม 24,000 บาท
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า 30,350 บาท
- ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 112,000 บาท
- ค่าโต๊ะเก้าอี้ 135,700 บาท
- ค่าติดตั้งกระจก และประตู 105,000 บาท
- ค่าติดตั้งพัดลมดูดอากาศ 4,500 บาท
- ค่าเครื่องออกกำลังกาย 82,314 บาท
รวมเป็นเงิน 1,101,347 บาท

- ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องสหกรณ์ 56,000 บาท