ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารประกอบการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ฉบับผ่าน ครม.2ตค61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 851.59 KB 891
ONESQA_Brochure Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.7 MB 891
AutomatedQA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.7 MB 1155
การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่_ส่งเสริม_พื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.44 MB 927
กฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.73 KB 973
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน-เล่มสีน้ำเงิน 869
โครงการปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการ รับมอบตัว ปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครองระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.62 MB 1178
โครงการ พัฒนาสถานศึกษาให้มีการประกันภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฏกระทรวง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 1151
โครงการ พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.89 MB 1278
โครงการ พัฒนาสถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งดารเรียนรู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.45 MB 1291
โครงการ พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น-25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.42 MB 1151
โครงการ พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพที่ดีและมีสุนทรียภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.2 MB 1231
โครงการ พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.96 MB 1325
โครงการ พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 1236
โครงการ พัฒนาผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 1165
โครงการ พัฒนาแนวการจัดการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.77 MB 1245
โครงการ พัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการด้านสังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.87 MB 1193
โครงการ พัฒนาครูให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 1289
โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 1188
กิจกรรมปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรม อนุบาลประสานใจช่วยเพื่อนไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 909
กิจกรรม วันไหว้ครูู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 1032
กิจกรรม วันแม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.79 MB 1050
กิจกรรม ยาเสพติดปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.42 MB 1037
กิจกรรม ผลิตสื่อการเรียนการสอนปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 989
กิจกรรม ทัศนศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.33 MB 1328
กิจกรรม คืนเวลาเพื่อลูกรัก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.49 MB 1232
กิจกรรม กีฬาสีอนุบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.42 MB 1092
กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 1120
กิจกรรม การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 1041
โครงการขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการ ห้องเรียนสีเขียว 2561 1040
โครงการ สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 946
โครงการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 5 MB 1021
โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียน 918
โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถ ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.81 MB 1015
โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.31 MB 870
โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 799.56 KB 921
โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน 898
โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตาม 1215
โครงการ ส่งเสริมพัฒนาให้สถานศึกษา บริหารจัดการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.68 MB 1147
โครงการ ส่งเสริมพัฒนาครูให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.62 MB 870
โครงการ ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.67 MB 1096
โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน 2561 884
โครงการ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 1146
โครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 2561 856
กิจกรรมขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรม คาร์บอนต่ำสู่ชุมชน 2561 1269
กิจกรรม ค่ายนักอนุรักษ์ เหนือตอนล่าง 2561 924
กิจกรรม ประกวด Miss green 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.26 MB 1118
กิจกรรม ZeroWaste 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 1185
กิจกรรม ไหว้ครู 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.64 MB 1094
กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561 1164
กิจกรรม สอบธรรมศึกษา-ตรีโทเอก 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 965
กิจกรรม วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.32 MB 903
กิจกรรม วันวิสาขบูชา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 686.56 KB 963
กิจกรรม วันลอยกระทง 2561 1078
กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่10 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.46 MB 940
กิจกรรม วันคล้ายวันสวรรตคตรัช Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 758.99 KB 869
กิจกรรม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 912
กิจกรรม ร้องเพลง ดนตรีสากล ดุริยางค์ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.18 MB 952
กิจกรรม รดน้ำดำหัวคณะกรรมการสถานศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.61 MB 1149
กิจกรรม พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาดไทย 2561 1113
กิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2561 1140
กิจกรรม งานประจำปี เจ้าพ่อแก้ว 2561 989
กิจกรรม คณิตศาสตร์ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.72 MB 983
กิจกรรม กีฬาสีภายใน 2561 1111
กิจกรรม กิจกรรมทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 1021
กิจกรรม To Be Number One-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 1123
กิจกรรม ANUBANBMN TEMSS TEST Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.81 MB 1099
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561 1121
ประกาศมาตรฐานการศึกษา-ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศมาตรฐานการศึกษา-ระดับการศึกษาปฐมวัย-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 912
ประกาศมาตรฐานการศึกษา-ระดับการศึกษาปฐมวัย-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.17 MB 983
ประกาศมาตรฐานการศึกษา-ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 986
ประกาศมาตรฐานการศึกษา-ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 868
กิจกรรม การทดสอบความรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) ANUBANBMN TEMSS TEST 2020
ใบสมัครกิจกรรม ANUBANBMN TEMSS TEST 2020 1265
กิจกรรม การทดสอบความรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) ANUBANBMN TEMSS TEST 2020 ครั้ง 2 1014